Z dejín Pravoslávneho monastiera Prepodobného Jova Počajevského v Ladomirovej

Vážení čitatelia,  dostáva sa vám do rúk publikácia, ktorou si chceme pripomenúť zašlú slávu monastiera prep. Jova Počajevského v Ladomirovej.
Prvé vydanie publikácie vyšlo pri príležitosti 75. výročia vzniku monastiera, ako aj 80. výročia návratu svätého pravoslávia do týchto končín.
Jej hlavnou úlohou bolo a je prispieť k
poznaniu pravdy a uviesť do problematiky života pravoslávnej cirkvi v minulosti i v súčasnosti. 
Stručný prierez vývojom obcí, náznaky histórie pravoslávnej cirkvi od jej prvopočiatkov (prvotnej apoštolskej cirkvi), snahy Rímu o jej likvidáciu formou unionizmu, ako aj záslužná práca monastiera a tlačiarne v Ladomirovej, nech budú zdrojom upevňovania hrdosti a úcty k pradedovskej pravoslávnej viere v duchu cyrilometodskej tradície, rodnej hrude a jazyku.  Druhé doplnené vydanie bolo ovplyvnené 85. výročím provizorného začiatku tlačiarne vo Vyšnom Svidníku, ako aj 85. výročím od posviacky  Chrámu Sv. Archanjela Michala v Ladomirovej (21. 11. 1924) v minulom roku (2009).

Kniha: Z dejín Pravoslávneho monastiera Prepodob. Jova Počajeského v Ladomirovej_- PDF

Metrpolita Lavr

Protagonista tejto knihy metropolita Lavr (občianskym menom Vasiľ Škurla) pochádza z obce Ladomirová okr. Svidník. Táto obec v medzivojnovom období bola sídlom pravoslávneho Monastiera sv. Jova Počajevského, ktorý sa stal dôležitým centrom duchovného života ruskej emigrácie po boľševickom prevrate v Rusku roku 1917 a novovzniknutej Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí (RPCZ).
Monastier bol zároveň aj centrom šírenia pravoslávia na Slovensku všeobecne, a na Prjaševščine zvlášť. Nakoľko činnosť monastierskeho Bratstva bola zameraná proti bezbožnej sovietskej vláde, pred príchodom sovietskej armády (1944) mnísi odchádzajú do novej emigrácie, tentoraz do USA do Sväto-Trojického monastiera v Jordanville. S nimi odchádza aj 16 ročný Vasiľ Škurla, ktorý celý svoj život venuje slúženiu Pravoslávnej cirkvi. V novom prostredí, ďaleko od blízkych a rodného kraja, prešiel všetkými stupňami monašestva od riasoforného mnícha až po najvyššiu hodnosť prvohierarchu a metropolitu RPCZ. Jeho zásluhou 17. mája 2007 v Chráme Christa Spasiteľa v Moskve bol podpísaný Akt o kánonickom spoločenstve RPCZ s Pravoslávnou cirkvou Moskovského patriarchátu.

Kniha: Metropolita Lavr – PDF

 

Od pravoslávia k pravosláviu

Idea napísania tejto knihy bola vo svojej podstate celkom prozaická. Vydanie knihy „Metropolita Lavr – historické a spoločenské okolnosti jeho života a pôsobenia“ (Michal Škurla – 2017) a jej úspech boli impulzom pre manželov Krivkových z Prešova, ale rodom z Ladomirovej pre knižné vydanie práce prot. Michala Kernaševiča „Z kroniky farnosti Ladomirová“. Táto práca bola na pokračovanie publikovaná v časopise Odkaz sv. Cyrila a Metoda v rokoch 1968-1970. Prot. Michal Kernaševič v rokoch 1965-1978 bol správcom farnosti v Ladomirovej, okr. Svidník a mal identické pramene o činnosti monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomirovej, ako súčasti farnosti. Ako je známe, tento monastier v medzivojnovom období bol významným strediskom pravoslávia na Slovensku. Jeho aktívna a rôznorodá činnosť aj v súčasnosti vyvoláva záujem širokej verejnosti, študentov-bohoslovcov a cirkevných výskumníkov.

Kniha: Od pravoslávia ku pravosláviu – PDF

 

Pravoslávny karpatoruský kalendár na 2022. rok

Ročenka s pravoslávnym juliánskym kalendáriom na rok 2022 v azbuke, duchovnými článkami a národno-cirkevnými básňami rusínskych buditeľov aj súčasných autorov v latinke aj azbuke.OZ Bratstvo Sv. Jova Počajevskeho vydalo pravoslávny cirkevný kalendár na rok 2022 s názvom: Pravoslávny karpatoruský kalendár na 2022. rok
Kalendár, má 80 strán, z ktorých je 48 plnofarebných.
Kalendár je spracovaný hlavne pre potreby Rusínov, ale aj všetkých tých, ktorý sa riadia juliánskym kalendáriom.    Čítať ďalej

Krátky encyklopedický slovník pravoslávia na Slovensku

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha, a Boh bol to  Slovo.“ – tak znejú prvé slová z Evanjelia podľa Jána. Jn(1)  1, 1.
Tak ako slovo pozostáva z jednotlivých písmen, tak aj   táto kniha pozostáva z jednotlivých „kamienkov“, z ktorých je vytvorený jeden celok – Krátky encyklopedický slovník. Pravoslávia na Slovensku. Tak ako kamienky, z ktorých umelec zhotovuje veľkolepú umeleckú mozaiku sú rôznorodé a rôznofarebné, aj tento Slovník je vytvorený z jednotlivých hesiel o ľuďoch, činnosť ktorých je rôznorodá rozmermi a obsahom. Spája ich však spoločné poslanie, idea a životná energia Pravoslávnej cirkvi a spoločne tak vytvárajú jeden celok. Náplňou ich obsahu je práca na pozadí spoločenských pomerov, v ktorých tieto osobnosti žili, respektíve žijú a sú nimi v značnej miere ovplyvnené v každom  historickom období s rôznou intenzitou a výsledkami.

Krátky encyklopedický slovník pravoslávia – PDF